Obchodní podmínky

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SCE s.r.o.

 1. ÚVOD
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího (dále jen „Vy“) a společnosti SCE s.r.o. se sídlem Englišova 49, 746 01 Opava, IČ 283 18 731, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 65111 (dále jen „SCE“) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu CURAPIL umístěného na doméně curapil.cz a veškerých doménách vyšších řádů (dále jen „E-shop“).
  2. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy jste právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů na adrese www.curapil.cz/ke-stazeni/.
  4. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se seznámili s obsahem těchto VOP a jejich příloh, že jste se seznámili s Informacemi o zpracování osobních údajů, a že s nimi souhlasíte. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 2. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ
  1. Pojmy uvedené ve VOP s velkým počátečním písmenem mají následující význam nebo význam uvedený v čl. 1 těchto VOP:
   1. Smluvní strany“ jsou SCE a Vy.
   2. Smlouva“ je kupní smlouva uzavřená na základě řádně vyplněné a prostřednictvím webového rozhraní E-shopu odeslané objednávky, která byla přijata ze strany SCE v souladu s čl. 4.4 těchto VOP.
   3. Zboží“ je hotový výrobek, prodávaný společností SCE.
   4. Objednávka“ je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy, učiněný v souladu s čl. 4 těchto VOP.
   5. Cena“ je cena za Zboží.
   6. Celková cena“ je Cena za Zboží a cena za jeho dopravu do Vámi určeného místa.
   7. DPH“ je daň z přidané hodnoty podle účinných právních předpisů.
   8. Faktura“ je faktura na Celkovou cenu, vystavená v souladu s čl. 5 těchto VOP. Fakturou je též pro forma faktura, vystavená v souladu s uvedeným článkem.
   9. Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 3. ZÁKAZNICKÝ ÚČET
  1. Na základě Vaší registrace provedené ve webovém rozhraní E-shopu můžete přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní můžete provádět objednávání Zboží (dále jen „Zákaznický účet“). Objednávání Zboží je možné i bez registrace přímo z webového rozhraní E-shopu.
  2. Při registraci ve webovém rozhraní E-shopu a při objednávání Zboží jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu jste při jakékoliv jejich změně povinni aktualizovat. Vámi uvedené údaje v Zákaznickém účtu a při objednávání Zboží jsou SCE považovány za správné.
  3. Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Jste povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho Zákaznického účtu.
  4. Nejste oprávněni umožnit využívání Zákaznického účtu třetím osobám.
  5. SCE může zrušit Váš Zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy svůj Zákaznický účet déle než 24 měsíců nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti ze Smlouvy.
  6. Sami se můžete kdykoli rozhodnout zrušit svůj Zákaznický účet. V takovém případě nám toto prosím oznamte na kontaktní adresu/elektronickou adresu a my Váš Zákaznický účet zrušíme do 5 pracovních dnů ode dne, kdy toto oznámení obdržíme.
  7. Berete na vědomí, že zrušením Zákaznického účtu dle čl. 3.5 nebo 3.6 VOP, ztrácíte veškeré případné výhody, které plynou z vedení Zákaznického účtu, zejm. věrnostní výhody v jakékoli podobě.

 4. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Smlouvu s Vámi SCE může uzavřít, pokud učiníte objednávku. Objednávka je vždy závazná.
  2. Ve webovém rozhraní E-shopu jsou zobrazovány mimo jiné informace o nákladech spojených s dodáním Zboží. Tyto informace se vztahují pouze na případy, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky, není-li uvedeno jinak.
  3. Pro objednání Zboží vyplníte objednávkový formulář ve webovém rozhraní E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vložíte“ do elektronického nákupního košíku),
   2. způsobu úhrady Ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a případných nákladech spojených s doručováním na dobírku,
   3. informace o nákladech na dopravu (liší se v závislosti na zvoleném dopravci a státu doručovací adresy)

    (dále společně jen jako „Objednávka“).

  4. Před odesláním Objednávky je Vám umožněno kontrolovat a měnit údaje, které jste do Objednávky uvedli, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešlete SCE kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“. SCE Vám neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v Zákaznickém účtu či v Objednávce. Obdržením tohoto potvrzení je uzavřena Smlouva.
  5. SCE je vždy oprávněn Vás v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše Celkové ceny) požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
  6. Odesláním Objednávky souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady, které Vám vzniknou v souvislosti s uzavíráním Smlouvy na dálku, si nesete sami.

 5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cena za Zboží je uvedena ve webovém rozhraní E-shopu a bude uvedena též v objednávkovém formuláři. V případě jejich rozporu je platná Cena uvedená v objednávkovém formuláři. Cena Zboží uvedená v E-shopu je platná po dobu, po kterou je zobrazována v E-shopu.
  2. Cena Zboží je uvedena včetně DPH. V Ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu, není-li uvedeno jinak. Náklady na dopravu Vám budou účtovány nad rámec Ceny.
  3. Celkovou cenu můžete uhradit společnosti SCE jedním z následujících způsobů:
   1. platbou Celkové ceny před dodáním Zboží na základě pro forma faktury vystavené společností SCE;
   2. platbou na dobírku - peníze za Zboží zaplatíte při převzetí Zboží přímo dopravci;
   3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
   4. bezhotovostně platební kartou.
  4. Splatnost Faktury, kterou Vám vystaví SCE, činí 14 dnů ode dne jejího vystavení, nestanoví-li příslušná faktura splatnost delší. V případě platby na dobírku je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
  5. SCE je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura Vám bude vystavena po uhrazení ceny Zboží a v případě platby na dobírku neprodleně po uzavření Smlouvy odesláním Objednávky, a je zaslána v elektronické podobě na Vámi uvedenou elektronickou adresu.
  6. V případě bezhotovostní platby jste povinni při úhradě Celkové ceny uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je Váš závazek uhradit Celkovou cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet SCE.
  7. SCE je oprávněn, zejména v případě, že z Vaší strany nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky dle čl. 4.5, požadovat uhrazení Celkové ceny ještě před odesláním Zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
  8. Případné slevy z Ceny Zboží, které Vám byly poskytnuty ze strany SCE, nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak.

 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ
  1. Zboží bude doručeno na Vámi zvolenou adresu. Náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy nesete Vy, výše těchto nákladů je uvedena ve webovém rozhraní E-shopu a tyto náklady Vám budou připočteny k Ceně Zboží.
  2. Jste povinni Zboží v místě určeném v Objednávce převzít. Při převzetí Zboží od dopravce jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci a společnosti SCE. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte Zboží od dopravce převzít.
  3. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít Zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat Zboží ze strany SCE, ani za odstoupení od Smlouvy z Vaší strany.
  4. V případě, že z důvodu na Vaší straně bude Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto, anebo v případě, že si Zboží objednáte na dobírku a nepřevezmete jej, jste povinni uhradit společnosti SCE náklady na poštovné, které mu v souvislosti s odesláním nebo opětovným odesláním Zboží vznikly.
  5. V případech uvedených v čl. 6.4 těchto VOP Vás SCE vyzve k  úhradě vzniklých nákladů spolu s jejich vyčíslením – neuhradíte-li tyto náklady ve stanovené lhůtě, je SCE oprávněn vymáhat po Vás tyto náklady soudně.
  6. V případech uvedených v čl. 6.4 těchto VOP je SCE oprávněn odstoupit od Smlouvy, a to písemným oznámením doručeným na Vaši elektronickou adresu. Tímto odstoupením není nijak dotčen nárok SCE na úhradu nákladů, které mu v souvislosti s tím vznikly.
  7. SCE má právo plnit Vám Zboží po částech a Vy máte povinnost tyto části převzít.
  8. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází okamžikem jeho předání dopravcem.
  9. Doba dodání Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Zboží, které je skladem, SCE zpravidla předá dopravci do pěti pracovních dnů od uzavření Smlouvy (při zaslání Zboží na dobírku), případně od připsání platby na účet SCE. SCE upozorňuje na to, že dobu dodání Zboží dopravcem nemůže ovlivnit.
  10. V případě výjimečného výpadku výroby Zboží je SCE povinen Vás neprodleně informovat o prodloužení doby dodání Zboží. Pokud nebudete souhlasit s dodáním Zboží v této prodloužené lhůtě, jste oprávněni odstoupit od Smlouvy, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti SCE. Odstoupit od Smlouvy v tomto případě je oprávněn též SCE, a to písemným oznámením doručeným na Vaši elektronickou adresu. Pokud byla z Vaší strany uhrazena Celková cena nebo její část, SCE vrátí uhrazenou částku na Vámi zvolený účet, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu bude toto odstoupení doručeno, případně kdy mu budou z Vaší strany sděleny údaje pro vrácení platby.

 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. SCE odpovídá, že Zboží při převzetí nemá vady, zejména, že v době, kdy jste Zboží převzali:
   1. má Zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které SCE popsal nebo které jste očekávali s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy společností SCE prováděné,
   2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití SCE uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Ustanovení uvedená v čl. 7.1 VOP se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
  3. Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Jste oprávnění uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Reklamaci u SCE uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
  4. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém Zboží můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z Ceny.
  5. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno jako Zboží bez vady, máte právo na výměnu Zboží, na přiměřenou slevu z Ceny anebo máte právo od Smlouvy odstoupit.
  6. Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
  7. Reklamaci můžete uplatnit tak, že reklamované Zboží doručíte (jinak než na dobírku) na adresu SCE. Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
  8. Ke Zboží přiložte doklad o zakoupení Zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
  9. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl výskyt vady oznámen SCE a uplatněno právo z odpovědnosti za vady Zboží.
  10. Doručené reklamace vyřizuje SCE bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

 8. TRVÁNÍ A SKONČENÍ SMLOUVY
  1. Jako spotřebitel jste dle ust. § 1829 Občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Podrobnosti odstoupení stanoví Příloha č. 1 těchto VOP – Poučení spotřebitele o odstoupení od Smlouvy.
  2. Od Smlouvy nelze odstoupit mimo jiné v případě, bylo-li předmětem Smlouvy Zboží, které bylo upraveno dle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu, Zboží, které podléhá rychlé zkáze, případně Zboží, u něhož byl porušen obal, a proto není možné jej z hygienických důvodů vrátit.
  3. V případě odstoupení od smlouvy Vám budou vráceny přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od účinnosti odstoupení od Smlouvy, a to převodem na Vámi uvedený účet. Odstoupíte-li od Smlouvy, SCE není povinen Vám vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Zboží vrátíte nebo prokážete, že jste Zboží společnosti SCE odeslali.
  4. Náklady spojené s navrácením Zboží společnosti SCE nesete Vy, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5. Je-li Vám společně se Zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi SCE a Vámi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a jste povinni spolu se Zbožím společnosti SCE vrátit i poskytnutý dárek.

 9. INFORMACE PRO VÁS
  1. V případě, že dojde mezi Vámi jako spotřebitelem a společností SCE ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Smlouva se řídí právními předpisy České republiky a bude vykládána v souladu s nimi.
  2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  3. Kontaktní údaje SCE jsou tyto: adresa pro doručování SCE s.r.o., Englišova 49, 746 01 Opava, adresa elektronické pošty info@curapil.cz, telefon 553 034 178.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1.5.2022.

 

Důležité dokumenty ke stažení ZDE