S kódem LETO20 nyní získáte 20% slevu na celý váš nákup!

Obchodní podmínky

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SCE s.r.o.

 1. ÚVOD
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího (dále jen „Vy“) a společnosti SCE s.r.o. se sídlem Englišova 49, 746 01 Opava, IČ 283 18 731, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 65111, tel.: 553 034 178, e-mail: info@curapil.cz (dále jen „SCE“) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu CURAPIL umístěného na doméně curapil.cz a veškerých doménách vyšších řádů (dále jen „E-shop“).
  2. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy jste právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů na adrese www.curapil.cz/ke-stazeni/.
  4. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se seznámili s obsahem těchto VOP a jejich příloh, že jste se seznámili s Informacemi o zpracování osobních údajů, a že s nimi souhlasíte. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 2. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ
  1. Pojmy uvedené ve VOP s velkým počátečním písmenem mají následující význam nebo význam uvedený v čl. 1 těchto VOP:
   1. Smluvní strany“ jsou SCE a Vy.
   2. Smlouva“ je kupní smlouva uzavřená na základě řádně vyplněné a prostřednictvím webového rozhraní E-shopu odeslané objednávky, která byla přijata ze strany SCE v souladu s čl. 4.4 těchto VOP.
   3. Zboží“ je hotový výrobek, prodávaný společností SCE.
   4. Objednávka“ je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy, učiněný v souladu s čl. 4 těchto VOP.
   5. Cena“ je cena za Zboží.
   6. Celková cena“ je Cena za Zboží a cena za jeho dopravu do Vámi určeného místa.
   7. DPH“ je daň z přidané hodnoty podle účinných právních předpisů.
   8. Faktura“ je faktura na Celkovou cenu, vystavená v souladu s čl. 5 těchto VOP. Fakturou je též pro forma faktura, vystavená v souladu s uvedeným článkem.
   9. Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 3. ZÁKAZNICKÝ ÚČET
  1. Na základě Vaší registrace provedené ve webovém rozhraní E-shopu můžete přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní můžete provádět objednávání Zboží (dále jen „Zákaznický účet“). Objednávání Zboží je možné i bez registrace přímo z webového rozhraní E-shopu.
  2. Při registraci ve webovém rozhraní E-shopu a při objednávání Zboží jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu jste při jakékoliv jejich změně povinni aktualizovat. Vámi uvedené údaje v Zákaznickém účtu a při objednávání Zboží jsou SCE považovány za správné.
  3. Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Jste povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho Zákaznického účtu.
  4. Nejste oprávněni umožnit využívání Zákaznického účtu třetím osobám.
  5. SCE může zrušit Váš Zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy svůj Zákaznický účet déle než 24 měsíců nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti ze Smlouvy.
  6. Sami se můžete kdykoli rozhodnout zrušit svůj Zákaznický účet. V takovém případě nám toto prosím oznamte na kontaktní adresu/elektronickou adresu a my Váš Zákaznický účet zrušíme do 5 pracovních dnů ode dne, kdy toto oznámení obdržíme.
  7. Berete na vědomí, že zrušením Zákaznického účtu dle čl. 3.5 nebo 3.6 VOP, ztrácíte veškeré případné výhody, které plynou z vedení Zákaznického účtu, zejm. věrnostní výhody v jakékoli podobě.

 4. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Smlouvu s Vámi SCE může uzavřít, pokud učiníte objednávku. Objednávka je vždy závazná.
  2. Ve webovém rozhraní E-shopu jsou zobrazovány mimo jiné informace o nákladech spojených s dodáním Zboží. Tyto informace se vztahují pouze na případy, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky, není-li uvedeno jinak.
  3. Pro objednání Zboží vyplníte objednávkový formulář ve webovém rozhraní E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vložíte“ do elektronického nákupního košíku),
   2. způsobu úhrady Ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a případných nákladech spojených s doručováním na dobírku a dalších nákladech souvisejících s placením Zboží,
   3. informace o nákladech na dopravu (liší se v závislosti na zvoleném dopravci a státu doručovací adresy),
   4. Vaše kontaktní informace, e-mailovou adresu, fakturační údaje a další informace potřebné pro doručení Zboží

    (dále společně jen jako „Objednávka“).

  4. Před odesláním Objednávky je Vám umožněno kontrolovat a měnit údaje, které jste do Objednávky uvedli, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešlete SCE kliknutím na tlačítko „Potvrďte nákup“. SCE Vám neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v Zákaznickém účtu či v Objednávce. Obdržením tohoto potvrzení je uzavřena Smlouva. Součástí potvrzení budou také tyto VOP, včetně shrnutí Objednávky a všech důležitých informací o Objednávce.
  5. SCE je vždy oprávněna Vás v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše Celkové ceny) požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
  6. Odesláním Objednávky souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady, které Vám vzniknou v souvislosti s uzavíráním Smlouvy na dálku, si nesete sami, přičemž se neliší od základní sazby.

 5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cena za Zboží je uvedena ve webovém rozhraní E-shopu a bude uvedena též v objednávkovém formuláři. V případě jejich rozporu je platná Cena uvedená v objednávkovém formuláři. Cena Zboží uvedená v E-shopu je platná po dobu, po kterou je zobrazována v E-shopu.
  2. Cena Zboží je uvedena včetně DPH. V Ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu, není-li uvedeno jinak. Náklady na dopravu Vám budou účtovány nad rámec Ceny. Celková cena je uvedena před odesláním Objednávky.
  3. Celkovou cenu můžete uhradit společnosti SCE jedním z následujících způsobů:
   1. platbou Celkové ceny před dodáním Zboží na základě pro forma Faktury vystavené společností SCE;
   2. platbou na dobírku - peníze za Zboží zaplatíte při převzetí Zboží přímo dopravci;
   3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému (Apple Pay, Google Pay) platební brány GoPay. V takovém případě se podmínky plateb též řídí podmínkami platební brány GoPay, které jsou dostupné na adrese https://help.gopay.com/cs/. Bližší informace o použití Apple Pay jsou dostupné na adrese https://www.apple.com/cz/apple-pay/, bližší informace o použití Google Pay jsou dostupné na adrese https://support.google.com/pay;
   4. bezhotovostně platební kartou či online platebním převodem, prostřednictvím platební brány GoPay. V takovém případě se podmínky plateb též řídí podmínkami platební brány GoPay, které jsou dostupné na adrese https://help.gopay.com/cs/.
  4. Splatnost Faktury, kterou Vám vystaví SCE, činí 14 dnů ode dne jejího vystavení, nestanoví-li příslušná faktura splatnost delší. V případě platby na dobírku je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
  5. SCE je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura Vám bude vystavena po uhrazení ceny Zboží a v případě platby na dobírku neprodleně po uzavření Smlouvy odesláním Objednávky, a je zaslána v elektronické podobě na Vámi uvedenou elektronickou adresu.
  6. V případě bezhotovostní platby jste povinni při úhradě Celkové ceny uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je Váš závazek uhradit Celkovou cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet dle pokynů v Objednávce nebo výzvě k platbě od SCE.
  7. SCE je oprávněna, zejména v případě, že z Vaší strany nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky dle čl. 4.5, požadovat uhrazení Celkové ceny ještě před odesláním Zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
  8. Případné slevy z Ceny Zboží, které Vám byly poskytnuty ze strany SCE, nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak.
  9. V případě, že Cena Zboží, které bude součástí jedné Objednávky, přesáhne hranici pro dopravu zdarma, platnou v okamžiku Objednávky, máte nárok na dopravu zdarma, za dopravu v takovém případě tedy nic neplatíte. V případech, kdy ale dojde ke snížení Ceny Zboží, které je součástí jedné Objednávky, pod hranici pro dopravu zdarma platnou v okamžiku Objednávky, a to i po dodání Zboží, je SCE oprávněna po Vás dodatečně úhradu ceny za dopravu požadovat a případně nárok na zaplacení ceny dopravy započíst na Váš nárok na vrácení Ceny Zboží. K uvedené situaci může dojít zejména tehdy, kdy od uzavřené Smlouvy částečně odstoupíte a cena Zboží, od jehož Objednávky nebylo odstoupeno, nedosahuje hranice pro dopravu zdarma platné v okamžiku Objednávky, či v případě, že SCE Zboží vrátíte i bez splnění podmínek pro odstoupení a bude Vám vráceno plnění za toto vrácené Zboží a cena nevráceného Zboží nebude přesahovat hranici pro dopravu zdarma platnou v okamžiku Objednávky.

 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ
  1. Zboží bude doručeno na Vámi zvolenou adresu. Náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy nesete Vy, výše těchto nákladů je uvedena ve webovém rozhraní E-shopu a tyto náklady Vám budou připočteny k Ceně Zboží.
  2. Jste povinni Zboží v místě určeném v Objednávce převzít. Při převzetí Zboží od dopravce jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci a společnosti SCE. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte Zboží od dopravce převzít.
  3. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít Zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat Zboží ze strany SCE, ani za odstoupení od Smlouvy z Vaší strany.
  4. V případě, že z důvodu na Vaší straně bude Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto, anebo v případě, že si Zboží objednáte na dobírku a nepřevezmete jej, jste povinni uhradit společnosti SCE náklady na poštovné, které jí v souvislosti s odesláním nebo opětovným odesláním Zboží vznikly.
  5. V případech uvedených v čl. 6.4 těchto VOP Vás SCE vyzve k úhradě vzniklých nákladů spolu s jejich vyčíslením – neuhradíte-li tyto náklady ve stanovené lhůtě, je SCE oprávněna vymáhat po Vás tyto náklady soudně.
  6. V případech uvedených v čl. 6.4 těchto VOP je SCE oprávněna odstoupit od Smlouvy, a to písemným oznámením doručeným na Vaši elektronickou adresu. Tímto odstoupením není nijak dotčen nárok SCE na úhradu nákladů, které jí v souvislosti s tím vznikly.
  7. SCE má právo plnit Vám Zboží po částech a Vy máte povinnost tyto části převzít.
  8. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází okamžikem převzetí Zboží.
  9. Doba dodání Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Zboží, které je skladem, SCE zpravidla předá dopravci do pěti pracovních dnů od uzavření Smlouvy (při zaslání Zboží na dobírku), případně od připsání platby na účet SCE. SCE upozorňuje na to, že dobu dodání Zboží dopravcem nemůže ovlivnit. SCE se zavazuje, že zboží doručí nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy, pokud se s Vámi nedohodne jinak. V případě, že je Zboží označeno jako nedostupné (nebo, že není skladem), doručí SCE Zboží v termínu, který uvede v potvrzení o uzavřené Smlouvě, případně později. V takovém případě Vás SCE vyzve, abyste sdělili, zda s termínem doručení souhlasíte.
  10. V případě výjimečného výpadku výroby Zboží je SCE povinna Vás neprodleně informovat o prodloužení doby dodání Zboží. Pokud nebudete souhlasit s dodáním Zboží v této prodloužené lhůtě, jste oprávněni odstoupit od Smlouvy, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti SCE. Odstoupit od Smlouvy v tomto případě je oprávněna též SCE, a to písemným oznámením doručeným na Vaši elektronickou adresu. Pokud byla z Vaší strany uhrazena Celková cena nebo její část, SCE vrátí uhrazenou částku na Vámi zvolený účet, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jí bude toto odstoupení doručeno, případně kdy jí budou z Vaší strany sděleny údaje pro vrácení platby.

 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. SCE odpovídá za to, že Zboží při převzetí nemá vady, zejména, že Zboží:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu, množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
   2. je vhodné k účelu, pro který jej požadujete a s nímž SCE souhlasila,
   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci (pokud je potřeba),
   4. je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
   5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžeme rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná SCE nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
   6. je dodáno s přislušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžeme rozumně očekávat, a
   7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které SCE poskytla před uzavřením smlouvy (pokud bylo poskytnuto).

    Body 7.1.4 až 7.1.7 se neužijí, pokud Vás SCE před uzavřením Smlouvy upozornila, že některá vlastnost věci se liší a s tím jste při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasili.

  2. Ustanovení uvedená v čl. 7.1 VOP se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
  3. Projeví-li se vada Zboží v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Jste oprávnění uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvou let od převzetí. Reklamaci u SCE uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci můžete uplatnit telefonicky, e-mailem či osobně na adrese SCE.
  4. Má-li Zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat:
   1. dodání nového Zboží bez vady nebo
   2. opravu Zboží,

    ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. SCE může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné.

  5. Můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
   1. SCE vadu odmítne odstranit nebo ji neodstraní v přiměřené době po jejím vytknutí,
   2. vada se projeví opakovaně
   3. vada zakládá podstatné porušení Smlouvy,
   4. SCE prohlásí, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
  6. Nemůžete odstoupit od Smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná.
  7. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, SCE sdělíte, jaké právo jste si zvolili. Provedenou volbu nemůžete změnit bez souhlasu SCE; to neplatí, žádáte-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  8. Reklamaci můžete uplatnit tak, že SCE oznámíte vadu a poté reklamované Zboží doručíte (jinak než na dobírku) na adresu SCE. Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
  9. Ke Zboží přiložte doklad o zakoupení Zboží či daňový doklad – Fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
  10. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl výskyt vady oznámen SCE a uplatněno právo z odpovědnosti za vady Zboží. Po uplatnění reklamace SCE vydá písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a Vaše kontaktní údaje pro účely informace o vyřízení reklamace.
  11. Doručené reklamace vyřizuje SCE bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Ve lhůtě 30 dnů Vám bude zaslána také informace, jakým způsobem SCE vyřídila Vaši reklamaci. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám SCE vystaví písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy (pokud byla provedena), době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 8. TRVÁNÍ A SKONČENÍ SMLOUVY
  1. Jako spotřebitel jste dle ust. § 1829 Občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží, případně převzetí posledního kusu Zboží, jestliže jste si objednal v rámci jedné objednávky více kusů Zboží a jsou dodávány samostatně. Podrobnosti odstoupení stanoví Příloha č. 1 těchto VOP – Poučení spotřebitele o odstoupení od Smlouvy.
  2. Od Smlouvy nelze odstoupit mimo jiné v případě, bylo-li předmětem Smlouvy Zboží, které bylo upraveno dle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu, Zboží, které podléhá rychlé zkáze, případně Zboží, u něhož byl porušen obal, a proto není možné jej z hygienických důvodů vrátit. Dále není možné odstoupit od Smlouvy, bylo-li předmětem Smlouvy Zboží, které svou povahou odpovídá některému ustanovení v § 1837 občanského zákoníku.
  3. V případě odstoupení od smlouvy Vám budou vráceny přijaté peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání lišícího se od nejlevnějšího způsobu standardního dodání, který SCE nabízí), a to do 14 dnů od účinnosti odstoupení od Smlouvy, a to převodem na Vámi uvedený účet. Odstoupíte-li od Smlouvy, SCE není povinna Vám vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než jí Zboží vrátíte nebo prokážete, že jste Zboží společnosti SCE odeslali.
  4. Náklady spojené s navrácením Zboží společnosti SCE nesete Vy, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5. Je-li Vám společně se Zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi SCE a Vámi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a jste povinni spolu se Zbožím společnosti SCE vrátit i poskytnutý dárek.

 9. INFORMACE PRO VÁS
  1. V případě, že dojde mezi Vámi jako spotřebitelem a společností SCE ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Smlouva se řídí právními předpisy České republiky a bude vykládána v souladu s nimi.
  2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  3. Kontaktní údaje SCE jsou tyto: adresa pro doručování SCE s.r.o., Englišova 49, 746 01 Opava, adresa elektronické pošty info@curapil.cz, telefon 553 034 178.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne 4.1.2023.

 

Důležité dokumenty ke stažení ZDE