S kódem LETO20 nyní získáte 20% slevu na celý váš nákup!

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost SCE s.r.o., IČO 28318731, se sídlem Englišova 49, 746 01 Opava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 65111 (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako uživatele našich webových stránek https://www.curapil.cz a zákazníky informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto se budeme v našich vztazích s Vámi vždy těmito zásadami řídit. Když využíváte naše služby, je pro nás důležité, aby pro Vás zpracování Vašich informací bylo naprosto srozumitelné, transparentní a znal/a jste všechna Vaše práva.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů („Zásady“) vysvětlujeme:

 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • jak využíváme získané osobní údaje a na jakém právním základu;
 • kdo má k Vašim osobním údajům přístup;
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • jak Vaše osobní údaje zabezpečujeme; a
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@curapil.cz. Rádi Vám odpovíme na jakékoliv Vaše otázky, týkající se námi prováděného zpracování osobních údajů.

 

 1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT

Zpracováváme následující informace:

 • Osobní údaje, které nám sdělujete. Jedná se o Vaše osobní údaje, které nám sdělíte při komunikaci s námi. Jedná se zejména o osobní údaje vyplývající z vytvořeného zákaznického účtu či uzavřené smlouvy na naše produkty, když nás kontaktujete (ať už prostřednictvím webových stránek či jinak) a zasíláte nám žádosti a podněty a když nám poskytujete osobní údaje pro účely fakturace nebo při vyřizování reklamace. Může se jednat zejména o tyto kategorie osobních údajů:
  • identifikační údaje – zejména jméno, příjmení, datum narození,
  • kontaktní údaje – zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa
  • údaje týkající se nákupu – zejména informace o provedené platbě, informace o objednaném zboží

 

Upozorňujeme, že naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let zásadně nezpracováváme.

 

 1. JAK VYUŽÍVÁME ZÍSKANÉ INFORMACE A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU

 • Údaje, které nám poskytujete (sdělujete), využíváme k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše produkty, abychom Vás kontaktovali, poskytli Vám informace, o které jste nás požádali nebo které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat, např. informace o námi prodávaných produktech. Shromážděné informace také využíváme k tomu, abychom Vám mohli zasílat obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, o chystaných změnách nebo nových produktech, které poskytujeme.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme dle výše uvedených Zásad na základě plnění právní povinnosti, plnění vzájemné smlouvy, oprávněného zájmu, anebo na základě Vašeho případného souhlasu, uděleného pro konkrétní zpracování při registraci na našich internetových stránkách. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto Zásadách, vždy vyhodnotíme, zda je potřebný Váš souhlas. V takovém případě Vás budeme informovat a o souhlas Vás požádáme.

Vaše údaje rovněž využíváme v naší interní dokumentaci, ve které vedeme záznamy o tom, kde jsou Vaše osobní údaje uložené, způsoby jejich zabezpečení, zda byly Vaše údaje smazány, kdo je v rámci naší společnosti smazal a kdy, abychom byli schopni doložit náš soulad s právními předpisy na poli ochrany osobních údajů a zároveň si mohli plnit další povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

Naše oprávněné zájmy, na jejichž základě zpracováváme Vaše osobní údaje, jsou založené na našem vzájemném vztahu. Naše oprávněné zájmy pro zpracování Vašich osobních údajů jsou zejména:

 • Vaše kontaktování a informování v rámci vzájemného obchodního styku;
 • zlepšování našich produktů, které jste si od nás zakoupil/a;
 • propagace našich produktů;
 • vytváření statistik na základě Vašich podnětů a dotazníků, které nám umožní lépe přizpůsobit naše produkty zákazníkům;
 • provádění průzkumu trhu a přípravy marketingových akcí;
 • efektivní poskytování služeb zákaznické podpory; a
 • ochrana našich i Vašich právních nároků.

V případě přímého marketingu založeného na našem oprávněném zájmu (tedy v případě, že Vám zasíláme obchodní sdělení poté, co jste u nás provedl/-a nákup) můžete vždy další zasílání reklamních sdělení odmítnout, a to buď přímo prostřednictvím odkazu v zaslaném sdělení, případně prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@curapil.cz.

Při registraci na našich internetových stránkách nám můžete též poskytnout souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v požadovaném rozsahu, a to za účelem provádění profilování a vytváření věrnostních programů. Tento souhlas nám udělujete po dobu trvání Vaší registrace, respektive existence Vašeho uživatelského účtu. Vaši registraci můžete kdykoliv zrušit. K tomu postačí nám napsat na e-mail info@curapil.cz, tím Váš zákaznický účet zanikne (podrobnosti najdete v našich Obchodních podmínkách na adrese https://www.curapil.cz/obchodni-podminky). Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Po odvolání Vašeho souhlasu budeme pokračovat ve zpracování osobních údajů jen na základě plnění právních povinností, plnění vzájemné smlouvy a na základě výše uvedených oprávněných zájmů.

Pokud nejste našimi zákazníky, můžete nám též udělit souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Obchodní sdělení Vám budeme zasílat do té doby, než takovéto zasílání odmítnete, a to buď přímo prostřednictvím odkazu v zaslaném sdělení, případně prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@curapil.cz.

 1. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Naše společnost dbá na ochranu Vašich osobních údajů, proto osobní údaje předáváme třetím stranám pouze za výše uvedenými účely, a to pouze v nezbytném rozsahu. Pokud předáváme třetím osobám Vaše osobní údaje, vždy tak činíme na základě adekvátní smlouvy s těmito osobami či na základě všeobecných podmínek, abychom mohli kontrolovat, jak s Vašimi osobními údaji třetí strany nakládají.

K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci:

 • dopravce, kterého si ve své objednávce zvolíte;
 • orgány státní správy dle našich zákonných povinností.

Vaše osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie a nedochází tak k jejich předání mimo toto území.

 1. PO JAKOU DOBU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny – poskytování produktů, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit. Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:

 • Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování produktů a pro zajištění chodu naší společnosti? To zahrnuje aktivity, jako je udržování a zlepšování výkonu těchto produktů, udržování zabezpečení našich systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání dat.
 • Poskytujete nám své údaje s očekáváním, že je budeme uchovávat, dokud je výslovně nebudete chtít vymazat? Pokud ano, budeme je uchovávat po tuto dobu.
 • Zavedli jsme a oznámili jsme konkrétní dobu uchovávání pro určitý typ dat? Pokud ano, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.
 • Poskytl/-a jste souhlas s prodloužením doby uchovávání informací? Pokud ano, budeme data uchovávat v souladu s Vaším souhlasem.
 • Vztahují se na nás právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Mezi příklady patří právní předpisy upravující povinné uchovávání dat nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.


 1. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČUJEME

Jsme si vědomi toho, že zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, je naší důležitou povinností vůči Vám. Proto se snažíme efektivně využívat co nejlepší možná bezpečnostní opatření k tomu, abychom zneužití nebo jinému neoprávněnému zásahu do Vašich osobních údajů zabránili. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména budeme všechny naše zaměstnance, přicházející do styku s Vašimi osobními údaji, pravidelně školit na téma ochrany osobních údajů, přijmeme a seznámíme zaměstnance s vnitřními podnikovými předpisy, upravujícími ochranu Vašich osobních údajů a budeme vždy využívat pouze ta nejmodernější technická řešení k zabezpečení našeho zpracovávání, jako například šifrování dat, složitá hesla a nejvhodnější software.

Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme, a to prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů jsme přijali následující opatření:

 • Organizační bezpečnost. Klademe důraz na to, abychom zabezpečili Vaše osobní údaje proti rizikům lidského faktoru, zejména:
   
  • Přijali jsme a udržujeme směrnice a dokumenty interní bezpečnosti;
  • Pravidelně zajišťujeme školení zaměstnanců a dalších pracovníků na pravidla práce s osobními údaji a rizika informační bezpečnosti;
  • Smluvně upravujeme odpovědnost zaměstnanců, externích spolupracovníků, dodavatelů a jiných třetích stran s přístupem k Vašim osobním údajům;
  • Přijali jsme a udržujeme standardizované procesy týkající se práce s Vašimi osobními údaji.

 • Technická opatření. Implementovali jsme důležitá technická opatření pro zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů, zejména:

  • Přístup do systémů obsahující osobní údaje jen pod heslem;
  • Pravidelná údržba zařízení, na kterých budou data uložena;
  • Zajištění ochrany antivirem, firewallem, prostředky k zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování;
  • Prostředky k zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě, vymazání či jinému zpracování osobních údajů.


 1. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil/a souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu odpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte prosím naši odpovědnou osobu na e-mailové adrese info@curapil.cz. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

ZMĚNY ZÁSAD

Naše Zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na https://www.curapil.cz/ a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat podrobněji (v případě některých služeb můžeme změny Zásad oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto Zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

Tyto Zásady jsou účinné od 1.5.2022.